✝ Bibeln ocencurerad

Det är lätt att googla fram fina citat ur Bibeln, men det är viktigt att vara medveten om att den innehåller mycket mer än så.

Många fanatiska Bibel-tolkare citerar gärna Bibeln med saker om hur Gud tycker att ditten och datten är synd och förbannelse. Men om man är bokstavstrogen kristen ska man väl välja HELA Bibeln och inte bara utvalda delar som passar lite då och då?

OBS: jag menar INTE att kritisera varenda kotte som tror på Gud, för naturligtvis har alla har rätt till sin tro.

Jag har också en tro – men den hör inte till någon världsreligion och går inte att likställa med någon annan persons tro, då jag anser att en tro är ytterst individuell – egna sätt att förstå sin omvärld, och de upplevelserna och intrycken skiljer sig från människa till människa lika mycket som fingeravtryck.

——————————

⬇ Inlagt 7 september 2008 ⬇

Meningsmotståndare ska dödas:

Och den israelitiska kvinnans son smädade Namnet [HERREN] och hädade. Då förde de honom fram till Mose. […] Och de satte honom i förvar, för att de skulle få hans dom bestämd efter HERRENS befallning. Och HERREN talade till Mose och sade: För ut hädaren utanför lägret; sedan må alla som hörde det lägga sina händer på hans huvud, och må så hela menigheten stena honom. Och till Israels barn skall du tala och säga: Om någon hädar sin Gud, kommer han att bära på synd. Och den som smädar HERRENS namn skall straffas med döden; hela menigheten skall stena honom. Evad det är en främling eller en inföding som smädar Namnet, skall han dödas. (3 Mos 24:11-16)

Om någon slår ihjäl någon människa, skall han straffas med döden. (3 Mos 24:17)
(Men detta gäller alltså inte om man dödar för att Gud har sagt åt en att göra så??)

Och om någon vållar att hans nästa får ett lyte, så skall man göra mot honom såsom han själv har gjort: bruten lem för bruten lem, öga för öga, tand för tand; samma lyte han har vållat att en annan fick skall han själv få. Den som slår ihjäl ett boskapsdjur skall ersätta det, och den som slår ihjäl en människa skall dödas. (3 Mos 24:19-21)

Ni skolen jaga edra fiender framför eder, och de skola falla för edra svärd. Fem av eder skola jaga hundra framför sig, och hundra av eder skola jaga tiotusen, och edra fiender skola falla för edra svärd. (3 Mos 26:7-8)

Om du inte följer Guds ord:

Men om ni icke hören mig och icke gören efter alla dessa bud, om ni förkasten mina stadgar, och om edra själar försmå mina rätter, så att ni icke gören efter alla mina bud, utan bryten mitt förbund, då skall ock jag handla på samma sätt mot eder: jag skall hemsöka eder med förskräckliga olyckor, med tärande sjukdom och feber, så att edra ögon försmäkta och eder själ förtvinar; och ni skolen förgäves så eder säd, ty edra fiender skola äta den. Jag skall vända mitt ansikte mot eder, och ni skolen bliva slagna av edra fiender; och de som hata eder skola råda över eder, och ni skolen fly […] (3 Mos 26:14-17)

Jag skall sända över eder vilddjur, som skola döda edra barn och fördärva eder boskap […] (3 Mos 26:22)

Känns igen tycker jag…. maktgalna varelser har vi ju stött på flera gånger under historien: ”Gör som jag säger.. annars jävlar!” 😡

Om du arbetar på en söndag ska du stenas till döds:

Medan nu Israels barn voro i öknen, ertappades en man med att samla ihop ved på sabbatsdagen. Och de som ertappade honom med att samla ihop ved förde honom fram inför Mose och Aron och hela menigheten. Och då det icke var bestämt vad som borde göras med honom, satte de honom i förvar. Och HERREN sade till Mose: ”Mannen skall straffas med döden; hela menigheten skall stena honom utanför lägret.” Då förde hela menigheten ut honom utanför lägret och stenade honom till döds, såsom HERREN hade bjudit Mose. (4 Mos 15:32-36)

Som trogen HERREN och Bibeln får du inte glömma att offra:

Och HERREN talade till Mose [för att vidareföras till folket] och sade: […] Och säg till dem: Detta är vad ni skolen offra åt HERREN såsom eldsoffer: två årsgamla felfria lamm till brännoffer för var dag beständigt. Det ena lammet skall du offra om morgonen, och det andra lammet skall du offra vid aftontiden, […] (4 Mos 28:3-4)

Och på edra nymånadsdagar skolen I offra till brännoffer åt HERREN två ungtjurar och en vädur och sju årsgamla felfria lamm,[…] (4 Mos 28:11)

Du får inte tatuera dig eller raka skallen:

I ären Herrens, eder Guds, barn. I skolen icke rista några märken på eder eller göra eder skalliga ovanför pannan […] (5 Mos 14:1)

Regler i krig:

Om du drager ut i krig mot dina fiender, och du då får se hästar och vagnar och ett folk som är större än du. så skall du dock icke frukta för dem, ty HERREN, din Gud, är med dig […] (5 Mos 20:1)

När du kommer till någon stad för att belägra den, skall du först tillbjuda den fred. Om den då giver dig ett fridsamt svar och öppnar sina portar för dig, så skall allt folket som finnes där bliva arbetspliktigt åt dig och vara dina tjänare. Men om den icke vill hava fred med dig, utan vill föra krig mot dig, så må du belägra den. Och om HERREN, din Gud, då giver den i din hand, skall du slå allt mankön där med svärdsegg. Men kvinnorna och barnen och boskapen och allt annat som finnes i staden, allt rov du får där, skall du hava såsom ditt byte […] (5 Mos 20:10-14)

Vid ockupation ska du skona träden, men inte människorna:

Om du måste länge belägra en stad för att erövra och intaga den, så skall du icke förstöra träden däromkring genom att höja din yxa mot dem; du må äta av deras frukt, men du skall icke hugga ned dem; träden på marken äro ju icke människor som skola belägras av dig. (5 Mos 20:19)

Om du finner en mördad man, men inte vet vem som mördade honom sa ska en kossa från närmsta stad föras bort och få nacken krossad:

Om i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig till besittning en ihjälslagen människa påträffas liggande på marken, och man icke vet vem som har dödat honom, så skola dina äldste och dina domare gå ut och mäta upp avståndet från platsen där den ihjälslagne påträffas till de städer som ligga där runt omkring. Och de äldste i den stad som ligger närmast denna plats skola taga en kviga som icke har blivit begagnad till arbete, och som icke såsom dragare har gått under ok. Och de äldste i staden skola föra kvigan ned till en dalgång som icke har varit plöjd eller besådd; och där i dalen skola de krossa nacken på kvigan. (5 Mos 21:1-4)

Om du faller för en vacker kvinnlig fånge får du ta henne till ditt hem:

Om HERREN, din Gud, när du drager ut i krig mot dina fiender, giver dem i din hand, så att du tager fångar, och du då bland fångarna får se någon skön kvinna som du fäster dig vid, och som du vill taga till hustru åt dig, så skall du föra henne in i ditt hus, och hon skall raka sitt huvud och ansa sina naglar. Och hon skall lägga av de kläder hon bar såsom fånge och skall bo i ditt hus och få begråta sin fader och sin moder en månads tid; därefter må du gå in till henne och äkta henne, så att hon bliver din hustru. (5 Mos 21:10-13)

——————————

⬇ Inlagt 6 september 2008 ⬇

Du ska inte gifta dig med en frånskild kvinna:

Var och en som skiljer sig från sin hustru för någon annan saks skull än för otukt, han bliver orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som tager en frånskild kvinna till hustru, han begår äktenskapsbrott. (Matt. 5:32)

Herren hjälper bara folket av Israel:

Då kom en kananeisk kvinna från det området och ropade och sade: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en ond ande.”
Men han svarade henne icke ett ord. Då trädde hans lärjungar fram och bådo honom och sade: ”Giv henne besked; hon förföljer oss ju med sitt ropande.”
Han svarade och sade: ”Jag är icke utsänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus.”
(Matt. 15:19)

Herrens ängel dödar 185.000 män och våldtar deras kvinnor:

Och samma natt gick HERRENS ängel ut och slog i assyriernas läger 185 000 man; och när man bittida följande morgon kom ut, fick man se döda kroppar ligga där överallt. (2 Kon. 19:35)

Egypten ska inledas i krig, svält och mödor för att sedan ta emot Herren:

Och jag skall uppegga egyptier mot egyptier, så att broder skall strida mot broder och vän mot vän, stad mot stad och rike mot rike.
Och egyptiernas förstånd skall försvinna ur deras hjärtan, och deras råd skall jag göra om intet; de skola då fråga sina avgudar och signare, sina andebesvärjare och spåmän.
Men jag skall giva egyptierna i en hård herres hand, och en grym konung skall få råda över dem, säger Herren, HERREN Sebaot.
Och vattnet skall försvinna ur havet, och floden skall sina bort och uttorka.
Strömmarna skola utbreda stank, Egyptens kanaler skola förminskas och sina bort; rör och vass skall förvissna.
Ängarna vid Nilfloden, längs flodens strand, och alla sädesfält vid floden, de skola förtorka, fördärvas och varda till intet.
(Jes. 19:2-7)

Folk som kan se med egna ögon tar inte emot Herren:

Och jag hörde Herren tala, och han sade: ”Vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare?” Och jag sade: ”Se, här är jag, sänd mig.”
Då sade han: ”Gå åstad och säg till detta folk: ‘Hören alltjämt, men förstån intet; sen alltjämt, men förnimmen intet’. Förstocka detta folks hjärta, och tillslut dess öron, och förblinda dess ögon, så att det icke kan se med sina ögon, eller höra med sina öron, eller förstå med sitt hjärta, och omvända sig och bliva helat.”
(Jes. 6:8-10)

En nygift kvinna som inte är oskuld skall stenas till döds:

[om en kvinna inte är oskuld då hon gifter sig…] …skall man föra ut flickan utanför dörren till hennes faders hus, och männen i staden skola stena henne till döds därför att hon har gjort vad som var en galenskap i Israel, då hon bedrev otukt i sin faders hus: du skall skaffa bort ifrån dig vad ont är. (5 Mos. 22:21)

Om en man våldtar en kvinna ska han tvingas gifta sig med henne och de får aldrig skilja sig (hon då?? – äsch, hon är ju bara kvinna:

Om däremot en man träffar en jungfru som icke är trolovad, och han tager fatt henne och lägrar henne, och de ertappas, så skall mannen som lägrade flickan giva åt flickans fader femtio siklar silver och taga henne själv till sin hustru, därför att han har kränkt henne; han får icke skilja sig från henne, så länge han lever. (5 Mos 22:28-29)

Är verkligen alla välkomna i Herrens församling? Nej, så är det icke:

Ingen som är snöpt [fysisk kastrerad], vare sig genom krossning eller genom stympning, skall komma in i HERRENS församling. (5 Mos 23:1)

Ingen som är född i äktenskapsbrott eller blodskam skall komma in i HERRENS församling; icke ens den som i tionde led är avkomling av en sådan skall komma in i HERRENS församling. (5 Mos 23:2)

Icke [ens] den som i tionde led [tio generationer tillbaka] är avkomling av en sådan [troende av guden Kemos eller Selek] skall någonsin komma in i HERRENS församling. (5 Mos. 23:3)

Kvinnan (Eva) skapades för att tjäna mannen (Adam):

Och HERREN Gud sade: ”Det är icke gott att mannen är allena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom höves.” (1 Mos 2:18)

Kvinnan straffas genom att lida genom graviditet och förlossning:

[Eva gav en äpple från det förbjuda trädet till Adam] …till kvinnan sade han [Herren Gud]: ”Jag skall låta dig utstå mycken vedermöda, när du bliver havande; med smärta skall du föda dina barn. Men till din man skall din åtrå vara, och han skall råda över dig.” (1 Mos 3:16)

Och mannen döms till att för evigt vara.. vegetarian? 😉

[Guds straff till Adam för att han åt av den förbjudna frukten] …”törne och tistel skall den bära åt dig, men markens örter skola vara din föda. I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter varda.” (1 Mos 3:18-19)

Uppstudsiga söner ska stenas till döds:

Om någon har en vanartig och uppstudsig son, som icke lyssnar till sin faders och sin moders ord, och som, fastän de tukta honom, ändå icke hör på dem, så skola hans fader och hans moder taga honom och föra honom ut till de äldste i staden, till stadens port. Och de skola säga till de äldste i staden: ”Denne vår son är vanartig och uppstudsig och vill icke lyssna till våra ord, utan är en frossare och drinkare.” Då skall allt folket i staden stena honom till döds. (5 Mos 21:18-21)

Om en kvinnas man dör ska hon gifta sig med hans bror:

När bröder bo tillsammans, och en av dem dör barnlös, då skall den dödes hustru icke gifta sig med någon främmande man utom släkten; hennes svåger skall gå in till henne och taga henne till hustru, och så äkta henne i sin broders ställe. (5 Mos 25:5)

Gud säger att du får slåss:

När dina fiender resa sig upp mot dig, skall HERREN låta dem bliva slagna av dig. (5 Mos 28:7)

Viktigast av allt är väl ändå: 😆

Du skall icke kläda dig i tyg av olika garn, av ull och lin tillsammans. (5 Mos 22:11)

——————————

Annons
Publicerat on oktober 6, 2008 at 11:45 e m  Comments (45)  

The URI to TrackBack this entry is: https://addanna.wordpress.com/%e2%9c%9d-bibeln-ocencurerad/trackback/

RSS feed for comments on this post.

45 kommentarerLämna en kommentar

 1. Jadu…Bibeln har mycket…queert. =D

  Jag har faktiskt aldrig orkat engagera mig så mycket i Bibeln, min får väl se vad som händer när jag blir lite äldre… Håller helt med dig- tron är högst personlig och det är ingen som ska komma och säga till varken dig eller mig hur vår tro ska se ut.

 2. Hehehe! Nu vred sig nog många i gravarna – queer-bibel! Toppen! 😆 Kanske kan du göra en illustration till det ordet? 😉

  Jag har läst både Koranen och Bibeln och tycker religion är intressant. Men jag skulle aldrig någonsin kunna säga mig tillhöra en specifik religion för jag är ju så fantastiskt originell – liksom du är!

 3. Hm. Blir lite nyfiken.. Vad vill du med detta? Du har en arg underton..

 4. @TantVass: Hur menar du att min underton är arg? Den är kanske inte sprudlande glad.. 😆 men samtidigt så tycker jag inte att den är fördömande utan ganska neutral.
  Vad jag vill med detta? Hm.. jag har inget specifikt mål, och ser det inte som ett jätteprojekt för att ändra synen på något. Men jag tycker inte att det är fel att ”visa på” alla olika former av bibelcitat, det i sig tycker jag inte är att vara arg.
  Jag brukar ofta läsa olika religiösa böcker, bloggar osv och ofta rör det sig om att bibeln är en bok som sänder varma och kärleksfulla budskap. Men den upplevelsen har inte jag.
  Inte meningen att låta arg, och definitivt inte fördömande.

 5. […] Läs och begrunda. AnnasOcensurerade […]

 6. […] ➥ Publicerad i: […]

 7. JAa, vad säger man återigen? Gud är god? Gud vill ha fred? Gud är inte hämndlysten? …. Hmm…

 8. Ja visst är han god och icke hämndlysten eller stridande och mordisk?

 9. Na.. inte arg kanske, mer dolt hånfull då. Nå, mig rör det inte. Jag tycker mer det är spännande vad det är som driver dig, varför gammal smörja från NT tar sådan plats i ditt inre att det uppenbarligen triggar dig att blogga det?

 10. Nja, lite hånfullt kanske det må vara 😉
  Det är väl just det där att det är ”gammal smörja” som gör att det är så intressant att miljarder människor fortfarande tror på det – och SÄGER sig ”följa bibeln”… Men oftast bara utvalda delar. Därför lägger jag upp andra utvalda delar, som ju är lika mycket bibeln de med.
  Jag tycker mycket om mycket, och bloggar gärna om det mesta som till och ifrån tar upp min tankeverksamhet.

 11. Nja.. Det finns olika religioner som ”följer bibeln”, du har lagt ”nya testamentet” som en tag.. men jag ser bara en smörja därefrån, resten är från gamla. Gamla testamentet är 3/4, den del av bibeln som judarna följer. Nya testamentet handlar om när jesus kom in på banan och han upphävde de gamla lagarna, startade en ny religion i princip. Jag har funderat på vad det är för en slags knepig Gud som genomgår en sådan märklig metamorfos, att i enastunden vara en narcicistisk, krigisk psykopat till att plötsligt vara varm god och se till allas person i välvilja.. Men det är ju roligt att det går åt rätt håll för Gud också 🙂
  Nå. Om GT tycker jag att det kunde få stå i nått bibliotek som historiskt dokument. Om NT tycker jag att evangelierna är görcoola! Det är själva the Jesus-story och jag gillar honom. Det är samma historia skriven av fyra författare, vill man bara läsa en, rekommenderar jag Johannes. Detta är bara några få sidor.. resten kan man hänga på utedasset.

 12. Hahaha! Ja alla ska vi ju utvecklas och det är ju i så fall bra att även Gud gör det. 😀
  Självklart är det på många sätt skillnad mellan Gamla och Nya Testamentet, men båda tillsammans utgör ju Bibeln. Jag ska se till att leta fram lite fler ”smaskiga” citat från NT – kanske lite från Uppenbarelseboken? Den är rätt smarrig!

 13. Psykotiska människor har alltid funnits, Uppenbarelseboken är bara tragisk. Jaja.
  Men om det nu är så att det faktiskt finns ett uns föraktfullhet som driver dig i detta, så ta en funderare på det för din egen skull, bara som ett råd. 😉

 14. Ja du, psykotiska mänsker finns ju i alla tider av mänskligheten… är väl en del av den helt enkelt.

  Nja, litet uns av föraktfullhet kanske driver mig, men mest är det nog bara för att det är kul att se folks reaktioner när de får se vad det står i bibeln, läst av en som inte bara söker det fina och varma. Eller.. nja, jag vet inte. Jag tycker det är rart av dig att råda mig dock! 😉

 15. Jag tycker det är rätt underhållande att se vad som står där
  Just för att en del saker är så pass sjuka 😉 Men om det nu finns en gud så tror jag inte att han är så grym faktiskt 🙂

  Ny design igen! Snyggt! 🙂

 16. Om det finns en annan gud än den som beskrivs i Bibeln så är han kanske inte så grym..
  Ja Bibeln är ju absolut en fascinerade bok.

 17. […] Nej uppenbarligen inte då jag gärna belyser brister i Guds godhet, sagt av Herren själv. Läs själv! Jag är dessutom lika mycket av en människorätts- och djurrättsaktivist nu som förr. Pilutta […]

 18. […] 140 läsare = Vuxen med ADD / ADHD 128 läsare = Om mig och mitt 98 läsare = Vad är ADD? 83 läsare = Mina sambos 79 läsare = ✝ Bibeln ocencurerad […]

 19. Hosianna Davidsson d.y. Jag blir nästan sugen på att läsa hela Bibeln, för det är ju inte riktigt de här citaten som brukar florera i kyrkomötet på söndagarna och genom att följa Bush politiksregigiösa driv.

  Sweet dude

 20. Host-i-Anna Davidsson…. ja du, bibeln är en intressant läsning.. och man hittar ju en hel del där som kanske förklarar varför en kristen som Bush beter sig som han gör..?! 😉

 21. Väl talat! Tack för en bra blogg

 22. Tack! Jag har nu börjat läsa din blogg med, och där finns MYCKET intressant att läsa.

 23. Tack! Kul att du uppskattar mina funderingar

 24. Visst hade det varit lite kul att skicka över lite av din “Bibeln ocensurerat” till Sarah Palins eller för den delen McCains resp. pressagenter för en kommentarer?

 25. Haha, ja det vore allt kul! 😉 Men de skulle väl som så många andra bara försöka prata sig ur det hela…. de vill ju bara se de ‘goda’ citaten ur Bibeln och har ju under många år hjärntvättats till att försöka nerargumentera motståndarna… och de lyssnar ju ändå inte på rim och reson.

 26. Alltså jag är inte religiös men har läst en del i bibeln, redan i första Mosebok uppstår det funderingar för mig, hur kommer det sig att människan skapas två gånger. Både i 1:27 och i 2:7 intressant att notera att första gången skapas man och kvinna samtidigt, andra gången dyker kvinnan upp först upp i 2:22 och i 2:23 kallas hon maninna vilket jag får erkänna är ett ord som jag inte har stött på någon annanstans. Liten detalj det står faktiskt inte att det är ett äpple utan bara en ”frukt” det spelar ingen roll egentligen bara lite kuriosa.

  Sen förstår jag inte riktigt hur GT hänger ihop med kristendomen, jag trodde kristendomen dök upp i samband med Jesus och om GT skall gälla i kristendomen varför är det plötsligt söndagen som är vilodagen?

  Jag har inga problem med att folk är religiösa, det som stör mig är när de använder bibeln som ett smörgåsbord, plockar åt sig de bitar de gillar och använder dem för att rättfärdiga de åsikter de redan hade och ignorerar de som inte passar deras syften.

 27. ja det är precis så jag känner med… detta med att använda bibeln som smörgåsbord. Jag blir upprörd över de kristna som säger sig rätta sig efter bibeln/tro och följa bibeln, men sen när man ifrågasätter nåt så säger de plötsligt: ”ja men jag lever efter nya testamentet” – alltså bara en del av bibeln. För inte ens allt i NT utan bara delar. Så räknar man bort hela GT och en massa småbitar här och där från NT så blir det ju inte mycket kvar.

 28. Jag tycker kristendomen är väldigt fin och väldigt bra. Men det finns många men…
  För det första är det nya testamentet som gäller för de kristna. Gamla är mer en historiebok. Jesus budskap är väldigt fint. Fler människor borde följa det, då hade världen varit trevligare. Dock är Jesus lite konstig ibland…

  1. George Bush är inte kristen! Långt ifrån! Enligt kristendomens regler kommer han hamna i helvetet. Bush bara hycklar för att det låter bra!
  2. Väldigt många människor som säger sig vara kristna lever inte efter Jesus.
  3. Många kristna hjälper andra. Titta bara på de hemlösa. Vem tror ni har soppkök och härbärgen? Sällan är är det komunen. Ofta är det pingstkyrkan.
  4. Kristendomen hjälper många att komma ut ur missbruk.
  5. Kristendomen ger folk gemenskap.
  6. Du kan gå till Svenska kyrkan och prata med en präst om psykiska problem. Det får du minnsan inte så lätt av komunen/länstinget. Prästerna försöker dessutom inte lura på dig kristendomen. Så klart de pratar om Jesus, de är ju kristna, men de försöker inte aktivt värva dig.

  Sen finns det såklart mycket som är dåligt.
  Vad kristendomen gjort genom historien är hemskt! Det finns väldigt mycket som inte är försvarbart!
  Jag gillar inte kristendomen precis som jag inte gillar islam. Och då menar jag som stora religioner. Men jag har absolut inget imot kristna och muslimer. Båda kan vara väldigt bra människor, det har med hur de själva är! Det har med hur man tolkar det. Jag umgås gärna med folk från olika religioner, jag tycker det är både trevligt och intressant.

  Nu blev det kanske lite dubelmoral när jag först säger att jag gillar kristendomen och sen att jag inte gillar den. Men det är snarare så att jag gillar den delen som är bra och gillar inte den delen som är dålig. hoppas du förstår…

  På det hela stora är jag för religionsfrihet. Men då menar jag religionsfrihet totalt. Om du är troende med inte accepterar att andra inte har din religion så tycker jag det är fel.
  Man kan väl säga att när religioner används för makt är det fel.

  Jag har precis som du en religion utan namn. En av sakerna jag tror är att det inte spelar någon roll vilken religion du har, det är dina handlingar och hur du utväcklar din själ som spelar roll.
  Kristendomen tror jag inte alls på! Den är för mig helt osanorlik. Ologisk. Tror inte ett ögonblick på ett sådant upplägg!
  Men jag tror folk behöver en tro. Det ger människor tro och hopp.

  Nu känner jag att jag börjar svamla och bli osamanhängande. Så det är bäst att jag slutar =)

  Jag får lägga mig i sängen snart och fortsätta läsa NT, det är väldigt trevlig läsning. Ser fram imot när jag kommer till de riktiga fantasydelarna! =)

 29. Jag tycker också att det är intressant att umgås med olika människor ur olika trosystem eller kulturer. För mig gör det ingen skillnad om en människa är religiös eller inte, Bara de inte säger att andra lever i synd, ska brinna i helvetet osv.. eller säger att Gud är underbar och snäll med försvaret: ”Läs bara bibeln!”… *hrmpf*

  Bibeln är väldigt intressant läsning, Både GT och NT. Pratar man om att man är bibeltroende eller hänvisar till bibeln för att den påstås visa på Guds godhet så är man ute och cyklar…. Bibeln är bibeln… man borde kanske då uttrycka sig tydligare – inte hänvisa till ‘Bibeln’ utan till NT alt. GT.

  Jag tycker illa om religion som institution, men jag tror definitivt att den är bra för många individer. Men den ska inte påtryckas eller påtvingas människor som inte själva söker sig till den. Jag tycker religiösa samfund av alla de slag ska vara passiva vad gäller spridandet av sin tro. Sen är det naturligtvis väldigt behjärtansvärt att många kristna agerar för en bättre värld.

  Många härbärgen för hemlösa i England (varifrån jag har min erfarenhet) drivs av religiöst obundna organisationer. Jag var 1998 tillsammans med en hemlös man i England (London) och han fick hjälp (mat, dusch, rena sprutor osv) av en organisation som hette C.L.A.S.H (Central London Association for Street Homelessness) och de var väldigt aktiva, men helt oregligiösa som organisation.

  Jag är humanist och hjälper hjärna nödstälda ur ett humansitiskt perpektiv, inte ett perspektiv byggt på religiös tro. Vad jag eller någon annat tycker är orelevant så länge man inte påtvingar den på någon annan.

  Jag har även goda erfarenheter av Islam (min bror var tillsammans med en bosnienmuslim i fem år) och i Bosnien var det underbart när det sjöngs ut vacker musik ur minareterna fem gånger om dagen. Islam är ju som Kristendomen fin i enkel form, men farlig som institution.

  Nu ska jag nog ta å knyta mig med… 😀

 30. Jag håller med dig! Jag var trött men du formulerade vad jag ville ha sagt.
  För några månader sedan vaknade jag upp till muslimsk andakt! Jag vaknar till P2 och den tiden jag gick upp då spelade de det. Jag tyckte det var både festligt och trevligt att lyssna på! =)

  En sak jag inte förstår… Hur kan man kalla sig kristen som Buch eller super kristen som Sarah Palin och bete sig så? Står det inte klart och tydligt ”du kan inte tjäna både mammon och gud” ”det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än en rik man att komma in i himelen.” Hur skicklig får man vara på att manipulera bibeltexter och ljuga för sig själv???

 31. Jag förstår i ärlighetens namn inte varför man ska te sig till en bok (Bibeln i detta fallet). Jag kan dock förstå att man har en tro på något ‘mer’ så att säga.. det tror jag vi alla har i en eller annan mening. Det är nog en del av mänskligheten.
  När personer som Bush eller Palin säger sig vara kristna så borde de ju snarare skrämma bort folk från kristendomen än locka tills sig folk…

 32. Jag antar att du har läst detta tidigare men skickar ändå över en länk för att försäkra mig, det tål att läsas igen: http://www.yttermera.se/kultur/religion/hjalp_med_bibelstudier.html

 33. hehehe! Mycket bra länk – tackar!

 34. Hej Anna! Den här sidan strosar jag runt på ibland när jag behöver bli lite uppiggad. Ditt urval är lysande och dina kommentarer jätteroliga. De här texterna som du lyfter fram är ju såna som bokstavstroende helst vill tala tyst om, men de visar så tydligt vilka faror som finns när människor använder religionen och religiösa texter för mänskliga syften såsom förtryck, markerövring, bevarandet av patriarkatet osv.

  Jag är själv kristen men den ortodoxa kyrkan har ända från början haft en klart icke-bokstavlig bibelsyn. Många saker, det mesta i Gamla testamentet t.ex., måste läsas som sagor, myter och historiska berättelser. Det säger sig ju självt att mycket är helt omöjligt att tillämpa, som att man inte ska låta en trollkarl leva, eller (en favorit) hur man konstaterar spetälska hos en byggnad! 🙂

  Kram från Anna-Karin!

 35. Hej Anna-Karin!
  Tack för dina ord (vänliga, uppmuntrande och härliga som alltid). Jag blir så glad för dina kommentarer!
  Jag läser gärna bibeln som underhållning. Likaså koranen. Det är ju maffiga böcker med väldigt mycket intressanta historier. Men att ta dem som ”Guds ord” eller ‘regler att leva efter’ kan jag inte förstå mig på. Inte heller att säga till andra vad de ska tycka. En tro är ju just ‘en tro’. En individuell upplevelse av sin omvärld och fantasier. Alla får tro vad de vill. Jag tror också – men inte på böcker, och inte på en gud eller en satan.
  Kram till dig!

 36. Tack själv, det är alltid roligt att läsa din blogg och det får mig att tänka till lite. Det är så bra att du har gjort den här sidan för att den belyser så klart varför det är nödvändigt att ifrågasätta allt man läser och även titta på hur andra läser det. Man kan ta Livets Ord som ett exempel på bokstavstrogna som inte lever som de lär, å ena sidan tycker de sig hitta stöd i Bibeln för varför det är gott och bra att människor ska kunna korpa åt sig rikedomar i form av pengar och egendom. Men allt som står både i GT och NT om rättvisa för de fattiga vill de inte gärna låtsas om, än mindre leva efter.

  Jag har själv läst Koranen flera gånger och det har gett mig massor, även för mig som ickemuslim är det ju en bok fylld av djupaste livsvisdom. Och detsamma gäller Bhagavad-Gita och andra religiösa skrifter. Det handlar för mig inte om religionsförakt eller förakt överhuvudtaget att belysa hur såna skrifter kan användas och har använts genom historien för att rättfärdiga orättfärdigheter. Däremot måste jag erkänna att det i mina ögon är ett uttryck för stor föraktfullhet när man bannlyser vissa titlar från amerikanska skolbibliotek, bränner böcker på bål (ja, det gjorde faktiskt radikala feminister i England på 80-talet!) eller talar om att använda dem som toapapper. Det är respektlöst mot Det Fria Ordet, sen kvittar det mig fullständigt om man talar om Mein Kampf, pornografi eller Bibeln.
  Kramar tillbaka!

 37. Jag skulle aldrig kunna bränna en bok. Det är en jättespärr inom mig där som härrör till tankar om hur nazister brände böcker skrivna av judar… Usch, jag tycker att det skulle kännas som ett fruktansvärt brott mot – nåt – att bränna en bok, oavsett vilken.
  Jag tycker både Bibeln och Koranen har många underbara fraser om visdom och kärlek, och visst tar man till sig av dem. Men jag tar även till mig fraser från andra litterära verk av olika de slag. Allt från Bamse till Da Vinci Koden. Just nu läser jag Dömd att Stenas ( http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9170022003 ) och den är fantastiskt bra. Speglar både islam som religion och som tradition. Det är en viktig poäng – att skilja på tradition och religion. Många påstår sig ju veta tex mycket om islam, men vet då inte att de INTE citerar Koranen, utan att de pratar om traditioner i ett visst land.
  Alla religioner är ju skrämmande, eller fulla av respekt och kärlek – beroende på vem som läser texterna, och hur de tolkas.
  Det var efter diskussioner med en Livets Ord-kille i bloggande om homoäktenskap som jag startade denna sida.. jag blev så innerligt trött på att han hänvisade alla sina tankar och åsikter till bibel. Och när jag ifrågasatte sa han ”ja men det är lite ur GT det.. vi följer NT”. Men säg då inte att du följer bibeln sa jag, för bibeln är både GT och NT. hehe.

 38. Förnekar du Guds existens?

 39. @Angela & Jennifer

  Det är en svår fråga att besvara. Menar ni Gud på det vis han beskrivs i Bibeln så är mitt svar ‘ja’. Jag tror inte på Gud som skapare av livet och världen, och jag tror då inte heller på Jesus som Guds son.

  Jag tror dock att Jesus mycket väl kan ha levt, men inte att han har mer förmåga att återkomma till jorden än vad vi andra människor har.

  Så vill jag också tillägga att bara för att jag inte tror på Gud, så tror jag inte på nåt allt. Jag är nog lite av en ‘sökare’ som de flesta av oss.

  Mvh, Anna

 40. Källa på att JHVHs ängel våldtog assyriernas kvinnor? Det verkar inte stå något om det i 2 Kor. 19:35.

 41. Folk som kan se med egna ögon tar inte emot Herren:

  Och jag hörde Herren tala, och han sade: “Vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare?” Och jag sade: “Se, här är jag, sänd mig.”
  Då sade han: “Gå åstad och säg till detta folk: ‘Hören alltjämt, men förstån intet; sen alltjämt, men förnimmen intet’. Förstocka detta folks hjärta, och tillslut dess öron, och förblinda dess ögon, så att det icke kan se med sina ögon, eller höra med sina öron, eller förstå med sitt hjärta, och omvända sig och bliva helat.” (Jes. 6:8-10)

  Står ju svart på vitt kan du tänka själv kommer man inte hitta herran 🙂 sååå underbart 🙂

  Tack för en mycket underhållande och givande blogg 🙂

  Jag brukar ställa frågan ”Kan satan få syndernas förlåtelse?”

  Mitt eget svar: Nej, då skulle hela religion grejen rasa samman eftersom hotet med onda om man inte sköter sig inte finns.

  Vad tror du??

  Tack igen 🙂

 42. I savour, lead to I found just what I was having a look for.
  You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 43. This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared
  your web site in my social networks!

 44. We’ve understand a handful of superb things here. Undoubtedly price social bookmarking intended for revisiting. My spouse and i surprise the way a whole lot energy you determine to really make the kind of great beneficial site.

 45. Det komiska är att kristna säger att dom är monoteister men i själva verket dyrkar 3 gudar som dom säger är 1 Gud. Då kan man verkligen ifrågasätta detta om det är monoteistiskt. Har aldrig hört något värre än detta! Hur kan man påstå sig att dyrka en Gud fast i själva verket påstå sig att Jesus, heliga anden och fadern är Gud? Kristna predikar otroligt mycket efter kännslor. Låter obegripligt och svårt att förstå, det ska inte vara ett mysterium i religion. Det ska vara enkelt och självklart att förstå. Islam förstår man enkelt och logiskt samtidigt är sanningen!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: